قیمت اسکلت فلزی

شرکت  قیمت اسکلت فلزی

 
 

 

شرکت عمران امین

شرکت ساختمانی آتیه اندیشان عمران امین (سھامی خاص)، یکی از بزرگترین طراحان و مجریان پروژه ھای لوكس ، زیبا و مقاوم ساختمانی با بھره گیري از آخرین فن آوری ھای روز ساختمان سازی به عنوان یك مجموعه اقتصادی سود آور و با تكیه بر حفظ ارزش ھای انقلاب اسلامی در سال ١٣٨٥ تاسیس گردید. این شركت در زمینه ساخت واحدھای مسكونی ، اداری و تجاری در بھترین نقاط كشور با بھترین معماری خارجی و داخلی و با استفاده از به روزترین نقشه ھای ساختمانی قدم تازه ای را در صنعت ساختمان در ایران برداشته است. این شركت از سال ١٣٨٥ تا به حال بدون ھیچ وقفه ای ، خدمات خود را در صنعت ساختمان در اختیار جامعه قرار داده و با كمك گیری از شركتھای پیمانكاری داخلی و مشاوران قوی توانسته به كلیه تعھدات خود بر حسب زمان معین عمل نماید. ١- نام و نوع شرکت : شرکت ساختمانی آتیه اندیشان عمران امین (سھامي خاص) ٢- سال تاسیس : شرکت ساختمانی آتیه اندیشان عمران امین تحت شماره ٤٠١٤٤٧ در تاریخ ١٣٨٥/٢٩/٨ در اداره ثبت شرکتھا و مالکیت صنعتی تھران به ثبت رسیده است. ٣- موضوع شرکت : فعالیت شرکت طبق مفاد اساسنامه , در زمینه ھای مقاطع کاری ھرگونه عملیات ساختمانی ، سیویل و کارھای تاسیساتی و کلیه امور مھندسی , فنی , تھیه و تامین کلیھ احتیاجات مجتمع ھای فوق الذکر از جمله تھیه مواد قطعات , وسایل و دستگاھھا و ماشین آلات مورد لزوم و انجام ھرگونه عملیات بازرگانی که به نحوی به انجام کارھای مزبور مربوط باشد از جمله واردات و صادرات و قبول و واگذاری نمایندگی و فروش محصولات و صنایع وابسته.شرکت می تواند تمام یا قسمتی از فعالیتھای فوق را راسا و یا با مشارکت شخص و یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی انجام دھد. ٤- نوع فعالیت : بخشي از تجربیات این شرکت را میتوان بشرح زیر خلاصه نمود : - مجتمع ھای بھداشتی درمانی نظیر بیمارستان ھا درمانگاه ھا و مراکز آموزش پزشکی - مجتمع ھای اداری و مسکونی - مجتمع ھای صنعتی - مجتمع ھای خوابگاھی - پروژه ھاي محوطه سازی - تونل سازی , شفتھای قائم با دھانه ھای بزرگ و عملیات اجرایی زیرزمینی - مدیریت اجرایی پروژه ھای ساختمانی ٥-رتبه بندی ھا : الف: رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شركت ساختمانی آتیه اندیشان عمران امین توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته ھای زیر رتبه بندی شده است : - پایه ١ در رشته ساختمان - پایه ٣ در رشته راه و ترابری - پایه ٣ در رشته تاسیسات و تجھیزات ٦- عضویت ھا : - عضو انجمن صنفی شرکتھاي ساختمانی - عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسكن - عضو موسس انجمن صنفی تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان - عضو حقوقی سازمان نظام مھندسي ساختمان ٧- سازمان و تشکیلات : ھسته مرکزی شرکت ساختمانی آتیه اندیشان عمران امین از حدود یکصد و ده نفر پرسنل فنی , اجرایی , اداری و خدماتی تشکیل شده است که تعداد حدود دوازده نفر در دفتر مرکزب به عملیات ستادی اشتغال دارند و بقیه حسب مورد بعنوان ھسته مرکزی در سایت ھای اجرایی فعال می باشند. مقدمه ( انبوه سازی ) : برآنیم تا با مطالبی که در پی می آید سیستم ساخت (دیوار سازه ٣) را برای ساخت و ساز انبوه مسکن ارزان قیمت معرفی کنیم. بدیھی است امکان ارزیابی صحیح سیستم مورد نظر منوط به شناخت شرایط موجود و عوامل و عناصر حاکم بر ساخت در منطقه خواھد بود و در این رابطه به اختصار به اھم موارد اشاره می کنیم. - تولید انبوه مسکن (انبوه سازی) و توسعه صنعتی ساخت و ساز مقوله ھای قویا" مرتبط و در تاثیر متقابل ھستند ھرگاه انبوه سازی مورد توجه قرار گیرد لاجرم توسعه صنعتی ساخت و ساز نیز بعنوان موثرترین ابزار توسعه در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد و نیز توسعه صنعتی ساخت و ساز نیز زمینه ساز گسترش تولید انبوه مسکن بوده است. - در حال حاضر روش ساخت و ساز قالب در منطقه روش سنتی است که بلحاظ کیفیت غیرقابل کنترل بوده و از عمر کوتاه برخوردار است , قیمت تمام شده روشھای سنتی در مقابل آنچه بدست می آید بسیار گران و موجب اتلاف منابع ملی است. مھمترین مسئله در حال حاضر عبور آرام و مرحله ای از ساخت و ساز سنتی به روشھای صنعتی است. گذار مرحله ای لازم بنظر می رسد زیرا بافت نیروی انسانی دست اندرکار ساخت و ساز به شدت سنتی است. از این نظر استفاده از فن آوریھائی که برای نیروی کار موجود قابل تحمل باشد مناسب تر است. - منطقه ما در زمره مناطق زلزله خیز است و روشھای ساخت باید با شناخت این شرایط ساماندھی شوند در این شرایط سیستم ھای سنگین و مطلقا" پیش ساخته گران خواھند بود از طرفی تجربه ساخت و ساز سبک در منطقه بسیار محدود است و توسعه روشھای سبک نیاز به زمان دارد. - با توجه به اینکه در مورد ساختمانھای سبک تجربه محدودی در منطقه وجود دارد بنظر نمی رسد سیستم ھای سبک در مرحله گذار به تولید صنعتی کارائی لازم را داشته باشند. -انبوه سازی در منطقه عمدتا" به معنی رفع نیاز مسکن برای اقشار کم درآمد و طبقات متوسط است که از امکانات مالی کافی برخوردار نیستند و ارزان قیمت بودن محور طراحی سیستم قرار می گیرد. - با توجه به اھمیت و الزام در توسعه صنعتی ساختمان و بخصوص ساماندھی انبوه سازی و ارزان سازی , شرکت ساختمانی آتیه اندیشان عمران امین (سھامی خاص) با اجرای پروژه ھای متعدد از سال ١٣٨٥ توسعه صنعتی ساخت و ساز را در کشور ایران بعنوان ھدفی راھبردی در دستور کار خود قرار داده (و امیدوار است بتواند در ایجاد تحرک در این زمینه تاثیر تعیین کننده داشته باشد) و با این ھدف اقدام به تجھیز گروھی از متخصصین با توانائی طراحی سیستم نموده و این گروه موفق گردیده سیستم ھای متعددی را مورد مطالعه و تدقیق قرار داده و با بررسی و شناخت و ارزیابی امکانات , منابع , ظرفیت و کیفیت نیروی انسانی دست اندرکار در کشور , توانسته است به ساماندھی چندین سیستم ساخت متناسب با شرایط و امکانات کشور اقدام نماید و امیدوار باشد با تعریف پروژه ھای مناسب و تجربه مستقیم در مورد این سیستم ھا موجبات توسعه این سیستم ھا را در سطح کشور فراھم نماید. یکی از این سیستم ھا , سیستم (دیوار سازه ٣) است که متناسب با پروژه ھای انبوه سازی متمرکز و ارزان قیمت تدوین شده است. این سیستم برای پروژه ھای ارزان قیمت که حداقل دارای ٢٠٠٠٠ مترمربع زیربنا و بشکل متمرکز تعریف شوند بسیار مناسب و تقریبا" غیرقابل رقابت است. ٢-مدارک فنی شامل : ٢- نقشه ھا , جزئیات و مشخصات و استانداردھای مربوط به سیستم دیوار سازه . ٣ -١ ٢- نقشه ھا , جزئیات و مشخصات مربوط به طراحی معماری. -٢ ٢- نقشه ھا , جزئیات و مشخصات سازه , تاسیسات برق و مکانیک. -٣ ٢- نقشه ھای جامع کارگاھی. -٤ ٣-سیستم کنترل پروژه : در جھت کنترل بھینه پروژه و تضمین اشغال ھر چه بھتر اھداف پروژه یک سیستم کنترل رایانه ای برای پروژه ساماندھی شده است که گروه اجرائی قادر باشد با اتکاء به گزارشاتی که برای سطوح مختلف مدیریت تدارک میکند با دستور کارھای ھفتگی برای سرپرستھا و یا دستور کار روزانه برای کلیه افراد شاغل در پروژه پیشرفت پروژه و قیمت تمام شده را کنترل نماید. مزایای سیستم: ایمنی کافی در مقابل زلزله در مقابل آتش سوزی سرعت مناسب قابلیت برنامه ریزی در خط تولید قابلیت برنامه ریزی در سرعت مناسب سھولت کنترل با سیستم ھای نوین کنترل رایانه ای بھره برداری بھتر با استھلاک کم با عمر طولانی کیفیت کاھش خطای ساخت و کیفیت ابعادی قابلیت کنترل کیفی در تمام مراحل در خط تولید قیمت تمام شده مناسب: مصالح تا ١ کیلوگرم بر مترمربع زیربنا (با کاھش دورریز پرت ) با حداقل مصرف فولاد با حذف نازک کاری و حداقل ھفت آیتم کاری دیگر با وزن کم با اجرای پارتیشن ھای تزریقی با افزایش بھره وری کار در خط تولید

سایر محصولات این شرکت

ساخت اسکلت فلزی

ساخت اسکلت فلزی

اسکلت فلزی

اسکلت فلزی

اسکلت فلزی ساختمان

اسکلت فلزی ساختمان

سازه آلومینیومی ساختمان

سازه آلومینیومی ساختمان

شرکت تِسّا - مهانیت (تدبیرسازان سُکناءِ ایرانیان)

شرکت فرا صنعت جدار

آداک ایستا پارت

شرکت عمران امین

ایران کانکس (کنعان کانکس ایرانیان)

طراحی و اجرای سقف مشبک

پوشش سوله صنعتی

جزئیات ورق شادولاین

کانکس کارگاهی قیمت - کدA0011

کانکس اغذیه فروشی - کد I001

تاورکرین 8 تن | tower crane

سوله

ساخت سوله کارخانه

ساخت فوندانسیون کارخانجات

ساخت سالن های صنعتی